ISUZU TECHNICAL CENTER OF ASIA CO.,LTD.

articleAll New Isuzu D-Max Thank you party

All New Isuzu D-Max Thank you party

Category: NEWS

เปิดตัวกันไปอย่างยิ่งใหญ่สำหรับ All new Isuzu D-Max ภายใต้แนวคิด Infinite Potential พลานุภาพพลิกโลก

ซึ่งรถรุ่นใหม่นี้ไม่สารมารถเกิดขึ้นได้ ถ้าหากขาดพลังสมอง และสองมือของพวกเราชาว ITA

04 October 2022

Viewed 6088 time